Betononderhoudspaviljoen

Samenwerkende branchepartijen in betonreparatie en onderhoud

In het Betononderhoudspaviljoen werken vier branchepartijen samen die actief zijn met betonreparatie en onderhoud. Dit met het doel een beter inzicht te geven in de volledige keten van betonreparatie en -onderhoud, van advies, product en uitvoering tot nazorg. Door de krachten te bundelen wil het paviljoen het belang en de breedte van de branche betononderhoud en reparatie naar voren brengen. Onderhoud en reparatie, waaronder versterken biedt mogelijkheden bij het behalen van doelstellingen op het gebied van circulair bouwen. Waardeer het, repareer het.

Deelnemende organisaties staan voor een kwalitatief gedegen advies, herstel en materiaaltoepassing.

In de branche werken vele personen met alle voorkomende opleidingsniveau, van MBO tot universitair geschoold. Een breed en boeiend vakgebied dat aandacht verdient.

Betononderhoudspaviljoen op Beton Event 2020

Het Betononderhoudspaviljoen heeft zich in 4 sessies gepresenteerd op het Betonevent dat in november 2020 is gehouden. Dit als alternatief voor de jaarlijkse betondag van de Betonvereniging. Met onderstaande link kunt u deze terugkijken en zie wat de partners van het Betononderhoudspaviljoen voor u kunnen betekenen.
VABOR

VABOR staat voor Vereniging Adviseurs Betononderhoud en Reparatie en is de vereniging van adviseurs op het vakgebied van betononderhoud en -reparatie en geïnteresseerde personen met affiniteit voor de betonreparatiebranche.

De vereniging is opgericht op 28 december 1992

VABOR kent diverse soorten leden. Ten eerste adviesbureaus en hun medewerkers met relevante kennis van het vakgebied. VABOR stelt zich ten doel om het vakgebied van de betonreparatie-adviseur te promoten en een duidelijke plaats te geven binnen de Nederlandse adviesmarkt.

Daarnaast neemt het verbreden van de toegankelijkheid van vakkennis en het vergroten van onafhankelijke en betrouwbare advisering een belangrijke plaats in. Binnen de vele activiteiten van VABOR is kennisoverdracht een duidelijk speerpunt. Daarvoor worden kennis- en studiebijeenkomsten georganiseerd.

Vabor kent bureauleden, belangstellende leden en staat open voor Betononderhoudskundige die vakkennis op peil willen houden.

VLB

De VLB is opgericht op 21 april 1986 en heeft tot doel het kwaliteitsniveau van betonreparatie- en beschermingsproducten in onze branche te waarborgen, te verbeteren en te optimaliseren.

Voor het realiseren van onze doelstelling informeert en participeert de VLB in diverse bouw gerelateerde discussie platformen en (inter) nationale overlegorganen en ziet erop toe dat kwaliteitswaarborging en certificering voldoen aan de meest actuele eisen en behoeften van de markt en haar afnemers en haar leden.

VBR

Beton is een sterk en duurzaam materiaal. Toch kan het na lange tijd gebreken vertonen of om onderhoud vragen. De bedrijven, aangesloten bij de VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven) vormen de eredivisie van beton reparerend Nederland. Zij ontzorgen de opdrachtgever met een deskundig hersteladvies op maat en gecertificeerd betonherstel.

VBR-bedrijven zijn pro-actief bezig met het ontwikkelen van hun vak en pakken gezamenlijk kennis-, kwaliteits- en scholingsprojecten aan. Samen sterk dus. Samen werken aan de ontwikkeling van de branche. Opdrachtgevers die voor VBR-bedrijven kiezen, hebben daar direct profijt van. De aangesloten leden beschikken over een KOMO-procescertificaat voor het uitvoeren van betonreparaties, technisch en constructief.

KB-kenniscentrum

Binnen Nederland is in de loop der jaren een zeer grote ervaring opgedaan met het toepassen van kathodische bescherming op beton- en staalconstructies. Hoewel het een beproefde uiterst duurzame techniek is, is het aantal kathodisch beschermde constructies relatief gering. Om de techniek “Kathodische bescherming” bij een breed publiek onder de aandacht te brengen alsook toegankelijk te maken heeft een aantal partijen het initiatief genomen de stichting “KB-kenniscentrum” op te richten. Uitwisseling van ideeën en kennis staan voorop.

Het doel van het KB-Kenniscentrum is het verbreden van de kennis op het gebied van de kathodische bescherming van beton, voor en door de markt. Al sinds het begin van de jaren zeventig wordt deze techniek gebruikt om het roesten van wapening in beton te stoppen. De techniek “kathodische bescherming” van beton is inmiddels een algemeen aanvaarde en gedegen oplossing.